Regulamin

DRUGI TROLL, COPERNICON 2019

REGULAMIN KONKURSU

 1. Wstęp
  1. TROLL, czyli Turniej Rekonesansu Omszałych Lochów i Labiryntów (zwany dalej Turniejem) jest konkursem drużynowym. Ma na celu wyłonienie najlepszej drużyny najsprawniej radzącej sobie podczas rozgrywki w grę fabularną używana podczas Turnieju.
  2. Turniej odbywa się podczas konwentu Copernicon 2019 i przeznaczony jest dla uczestników tego konwentu.
 2. Organizacja Turnieju
  1. Turniej składa się z jednego etapu. Po zakończeniu rozgrywek Sędziowie sumują Punkty Doświadczenia uzyskane przez każdą z drużyn. Rezultaty przekazywane są uczestnikom podczas publicznego ogłoszenia wyników
  2. W Turnieju mogą brać udział wyłącznie uczestnicy konwentu Copernicon. Obowiązuje ich regulamin konwentu oraz regulamin Turnieju.
  3. Zgłoszenia udziału w Turnieju będą przyjmowane w punkcie zapisów na sesje RPG na terenie Coperniconu w terminie podanym przez organizatora przed rozpoczęciem konwentu oraz podczas spotkania organizacyjnego Turnieju.
  4. Turniej rozpocznie się spotkaniem organizacyjnym w sobotę, 14 września o godzinie 13:30 w Sali Sesji RPG 1. Sesje turniejowe odbędą się natychmiast po spotkaniu organizacyjnym, Miejsca, w których będą odbywały się rozgrywki, zostaną podane podczas spotkania organizacyjnego.
  5. Ogłoszenie wyników Turnieju oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Gali Coperniconu o godzinie 18:00 w Sal Wielkiej Dworu Artusa.
  6. W przypadku niemożliwości sformowania przynajmniej dwóch drużyn organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Turnieju.
  7. Nad przebiegiem Turnieju czuwają Sędziowie wybrani przez organizatorów. Sesje prowadzone będą zgodnie z duchem epoki .Sędzia jest bezstronnym arbitrem nadzorującym przebieg sesji.
  8. Decyzja Sędziego jest ostateczna, przy czym drużyna może odwołać się od decyzji Sędziego do organizatorów Turnieju po zakończeniu rozgrywek. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy przez organizatorów drużynie mogą zostać przyznane dodatkowe punkty w liczbie zależnej od danej sytuacji.
 3. Reguły Turnieju
  1. Rozgrywki turniejowe prowadzone są wedle zasad gry Dungeons & Dragons Fantasy Adventure Game Basic Rulebook (Arneson & Gygax, edited by Tom Moldvay, TSR Hobbies Inc., 1981), ze zmianami ogłoszonymi przez organizatorów przed rozpoczęciem Turnieju.
  2. Turniej polega na rozegraniu jednego poziomu podziemi. Podziemia są identyczne dla wszystkich zgłoszonych drużyn i rozgrywane przez nie w tym samym czasie.
  3. Przed rozpoczęciem Turnieju drużyny mogą zakupić ekwipunek dla postaci z zatwierdzonej listy za złoto i kosztowności przydzielone przez Sędziów.
  4. Podczas Turnieju postacie można rozwijać zgodnie z zasadami gry. Awansu na kolejny poziom można dokonać w trakcie sesji pod nadzorem Sędziego.
  5. Bieżące statystyki postaci powinny być zapisywane przez graczy jawnie i w każdej chwili dostępne dla Sędziego.
  6. Zakończenie gry następuje w momencie:
   1. Upływu 3 godzin i 30 minut od rozpoczęcia rozgrywki, lub
   2. Osiągnięcia przez drużynę przewidzianego końca podziemi, czyli odwiedzeniu wszystkich sal (Sędzia ma obowiązek poinformować graczy o tym fakcie), lub podjęcia decyzji o ich opuszczeniu (Sędzia ma obowiązek poinformować uczestników, że będzie to oznaczało zakończenie rozgrywki bez możliwości jej wznowienia, i uzyskać zgodę wszystkich członków drużyny), lub
   3. Utraty wszystkich postaci z puli dostępnej podczas Turnieju.
 4. Drużyny i postacie
  1. W Turnieju uczestniczą sześcioosobowe drużyny. Skład każdej z drużyn jest ustalany w drodze losowania.
  2. Każda drużyna dysponuje podczas Turnieju identycznym zestawem 21 postaci (po 3 na każdą dostępną klasę) przygotowanym przez organizatorów, z którego przed rozpoczęciem rozgrywki każdy gracz wybiera jedną postać. Jeśli liczba uczestników Turnieju nie pozwoli na utworzenie drużyn sześcioosobowych, dopuszczalne jest prowadzenie przez jednego gracza dwóch postaci.
  3. W przypadku wyeliminowania postaci podczas sesji uczestnik Turnieju wybiera nową postać. Nowa postać może dołączyć do drużyny po zakończeniu rozgrywanego właśnie spotkania lub starcia. Punkty Doświadczenia zdobyte przez zmarłą postać są tracone.
  4. Jednoczesna śmierć wszystkich członków drużyny w czasie jednego spotkania (Total Party Kill – TPK) oznacza rozpoczęcie eksploracji danego poziomu podziemi nowymi postaciami od punktu startowego. Wszystkie Punkty Doświadczenia uzyskane przez postacie do momentu TPK są tracone.
  5. Jeśli gracz wycofa się z Turnieju w trakcie gry, postać uznawana jest za zmarłą, a zdobyte przez nią podczas Turnieju Punkty Doświadczenia są tracone.
  6. Niewłaściwe zachowanie się gracza podczas Turnieju (m.in. oszukiwanie, komunikacja z osobami z zewnątrz lub członkami innych drużyn, zachowanie niezgodne z normami społecznymi, niewłaściwe zachowanie wobec innych uczestników Turnieju i Sędziów, niestosowanie się do poleceń Sędziów, łamanie regulaminu konwentu bądź Turnieju) może skutkować usunięciem danej osoby z Turnieju, a w skrajnych przypadkach dyskwalifikacją całej drużyny.
 5. Punktacja
  1. Wynik punktowy drużyn biorących udział w Turnieju określany jest w następujący sposób:
   1. Drużyna otrzymuje liczbę Punktów Doświadczenia zdobytą podczas Turnieju przez postacie, które były prowadzone przez graczy w chwili zakończenia rozgrywki (Punkty Doświadczenia zdobyte przez zmarłe postacie są tracone). Punkty Doświadczenia przyznawane są zgodnie z regułami gry i wytycznymi przekazanymi Sędziom przed rozpoczęciem Turnieju.
   2. Drużyna otrzymuje dodatkowo Punkty Doświadczenia przewidziane za osiągnięcie celów fabularnych, czyli za eksplorację określonych wcześniej elementów lochu, rozgrywanie spotkań itp. Cele fabularne są znane Sędziom z góry i zostaną określone przed rozpoczęciem Turnieju.
   3. Po zakończeniu sesji Sędzia prowadzący grę może przyznać drużynie premię w wysokości 100 Punktów Doświadczenia za dobre pomysły, skupienie się na grze drużynowej i koordynację działań.
  2. Turniej wygrywa drużyna, która w ostatecznym rozliczeniu zdobędzie największa liczbę Punktów Doświadczenia. W przypadku remisu zwycięża drużyna, która w trakcie Turnieju straciła mniej postaci, zaś w przypadku dalszego remisu zwycięża drużyna, która zbadała większą liczbę pomieszczeń.
  3. Członkowie zwycięskiej drużyny otrzymają nagrody książkowe ufundowane przez organizatorów i partnerów Turnieju.